شعار سال 97-1
 
  
دوشنبه 16 تير 1399   09:44:39

آلبوم تصاوير

برگزاری جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز ایران-1
مجمع شرکت گاز استان گیلان-01
مجمع شرکت گاز استان گیلان-02
مجمع شرکت گاز استان گیلان-03
مجمع شرکت گاز استان خراسان جنوبی-01
مجمع شرکت گاز استان خراسان جنوبی-02
مجمع شرکت گاز استان خراسان جنوبی-03
مجمع شرکت گاز استان خراسان شمالی-01
مجمع شرکت گاز استان خراسان شمالی-02
مجمع شرکت گاز استان خراسان شمالی-03
مجمع شرکت گاز استان خراسان رضوی-01
مجمع شرکت گاز استان خراسان رضوی-02
مجمع شرکت گاز استان خراسان رضوی-03
مجمع شرکت گاز استان کردستان01
مجمع شرکت گاز استان کردستان02
مجمع شرکت گاز استان کردستان03
مجمع گاز استان ایلام01
مجمع شرکت گاز استان گلستان-01
مجمع شرکت گاز استان گلستان-02
مجمع شرکت گاز استان گلستان-03
مجمع شرکت گاز استان زنجان-01
مجمع شرکت گاز استان زنجان-02
مجمع شرکت گاز استان زنجان-03
مجمع شرکت گاز استان کرمان-01
مجمع شرکت گاز استان کرمان-02
مجمع شرکت گاز استان کرمان-03
مجمع شرکت گاز استان سمنان-01
مجمع شرکت گاز استان سمنان-02
مجمع شرکت گاز استان سمنان-03
مجمع شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان01
مجمع شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان02
مجمع شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان03
مجمع شرکت گاز استان ایلام-02
مجمع شرکت گاز استان ایلام-03
مجمع شرکت گاز استان قم-01
مجمع شرکت گاز استان قم-02
مجمع شرکت گاز استان قم-03
مجمع شرکت گاز استان مازندران-01
مجمع شرکت گاز استان مازندران-02
مجمع شرکت گاز استان مازندران-03
مجمع گاز استان کهگیلویه و بویر احمد01
مجمع گاز استان کهگیلویه و بویر احمد02
مجمع گاز استان کهگیلویه و بویر احمد03
مجمع گاز استان یزد01
مجمع گاز استان یزد02
مجمع گاز استان یزد03
مجمع گاز استان فارس01
مجمع گاز استان فارس02
مجمع گاز استان فارس03
مجمع گاز استان مرکزی01
مجمع گاز استان مرکزی02
مجمع گاز استان مرکزی03
مجمع شرکت گاز استان هرمزگان-01
مجمع شرکت گاز استان هرمزگان-02
مجمع شرکت گاز استان هرمزگان-03
مجمع شرکت گاز استان بوشهر-01
مجمع شرکت گاز استان بوشهر-02
مجمع شرکت گاز استان بوشهر-03
مجمع گاز استان تهران01
مجمع گاز استان تهران02
مجمع گاز استان تهران03
مجمع شرکت گاز استان اردبیل-01
مجمع شرکت گاز استان اردبیل-02
مجمع شرکت گاز استان اردبیل-03
مجمع شرکت گاز استان قزوین-01
مجمع شرکت گاز استان قزوین-02
مجمع شرکت گاز استان قزوین-03
محمع شرکت گاز استان البرز-01
محمع شرکت گاز استان البرز-02
محمع شرکت گاز استان البرز-03


مجری سایت : شرکت سیگما