شعار سال 97-1
 
  
دوشنبه 16 تير 1399   10:50:48

آلبوم تصاوير

برگزاری جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز ایران-2 تیر 97
مجمع شرکت گاز استان کرمانشاه01
مجمع شرکت گاز استان کرمانشاه02
مجمع شرکت گاز استان کرمانشاه03
مجمع شرکت گاز استان همدان01
مجمع شرکت گاز استان همدان 02
مجمع شرکت گاز استان همدان03
مجمع شرکت گاز استان آذربایجان غربی01
مجمع شرکت گاز استان آذربایجان غربی02
مجمع شرکت گاز استان آذربایجان غربی03
مجمع شرکت گاز استان اصفهان01
مجمع شرکت گاز استان اصفهان02
مجمع شرکت گاز استان اصفهان03
مجمع شرکت پالایش گاز پارسیان01
مجمع شرکت پالایش گاز پارسیان02
مجمع شرکت پالایش گاز پارسیان03
مجمع شرکت پالایش گاز سرخون و قشم 01
مجمع شرکت پالایش گاز سرخون و قشم02
مجمع شرکت پالایش گاز سرخون و قشم 03
مجمع شرکت پالایش گاز بیدبلند01
مجمع شرکت پالایش گاز بیدبلند02
مجمع شرکت پالایش گاز بیدبلند03
مجمع شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری01
مجمع شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری02
مجمع شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری03
مجمع شرکت پالایش گاز فجر جم-01
مجمع شرکت پالایش گاز فجر جم-02
مجمع شرکت پالایش گاز فجر جم-03
مجمع شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-01
مجمع شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-02
مجمع شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-03
مجمع شرکت گاز استان خوزستان01
مجمع شرکت گاز استان خوزستان02
مجمع شرکت گاز استان خوزستان02
مجمع شرکت پالایش گاز ایلام01
مجمع شرکت پالایش گاز ایلام02
مجمع شرکت پالایش گاز ایلام02
مجمع شرکت بازرگانی گاز ایران01
مجمع شرکت بازرگانی گاز ایران02
مجمع شرکت بازرگانی گاز ایران03
مجمع شرکت گاز استان آذربایجان شرقی01
مجمع شرکت گاز استان آذربایجان شرقی02
مجمع شرکت گاز استان آذربایجان شرقی03
مجمع شرکت گاز استان آذربایجان شرقی04
مجمع شرکت گاز استان لرستان01
مجمع شرکت گاز استان لرستان02
مجمع شرکت گاز استان لرستان03
مجمع شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران01
مجمع شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران02
مجمع شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران03
مجمع شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد01
مجمع شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد02
مجمع شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد03
مجمع شرکت انتقال گاز ایران01
مجمع شرکت انتقال گاز ایران02
مجمع شرکت انتقال گاز ایران03


مجری سایت : شرکت سیگما